Kto może być tłumaczem przysięgłym oraz jakiego rodzaju powinien spełniać warunki?

Home / Kto może być tłumaczem przysięgłym oraz jakiego rodzaju powinien spełniać warunki? - 25 stycznia 2022 , by admin
Za przekład różnego typu akt, odpowiedzialni są tłumacze przysięgli. Do ich obowiązków należy również poświadczanie odpisów dokumentów. Co istotne, tego typu akta mogły być poddane translacji również przez innych tłumaczy.

kwiaty

Autor: _dChris
Źródło: http://www.flickr.com
Ponadto przekładanie tekstów mogłoby być realizowane w postaci ze słuchu.
Wymogi dotyczące osoby, która mogłaby wykonywać taki zawód są zdefiniowane w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Osoba, która chce pracować jako tłumacz przysięgły, musi zaliczyć test lub posiadać odpowiednie wykształcenie. Trzeba także posiadać obywatelstwo polskie albo jednego z krajów będących członkiem Unii Europejskiej lub EFTA. Ewentualnie na podstawie wzajemnego porozumienia mogłoby być to też obywatelstwo innego kraju. Następnym warunkiem jest doskonała znajomość języka polskiego oraz pełna zdolność do przeprowadzania czynności prawnych czy brak jakiegokolwiek skazania za m.in. przestępstwo skarbowe. Ponadto kandydat powinien mieć wykształcenie wyższe oraz tytuł magistra. Ostatnim warunkiem jest naturalnie zaliczenie egzaminu tyczącego się umiejętności dokonywania tłumaczeń. Test jest złożony z dwóch części: ustnej oraz pisemnej. Część pisemna trwa 4 godziny.
Co ważne, w momencie przystępowania do takiego egzaminu nie ma konieczności spełniać wszystkich wymienionych warunków. Dozwolone jest ich późniejsze uzupełnienie. Tyczy się to przykładowo wymogu określającego posiadane wykształcenie. Prawo – traple.pl prawo konkurencji kancelaria do wykonywania tego zawodu i wpis na listę tłumaczy przysięgłych ma miejsce po przedstawieniu dowodu spełniania wszystkich powyższych wymogów.

Zapisanie na egzamin odbywa się w Ministerstwie Sprawiedliwości. O jego czasie odbywania się kandydat jest powiadamiany w trakcie maksymalnie 21 dni. Cena testu wynosi 800 PLN.